ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้านหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  กิจกรรม
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)​ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)​ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) (เข้าชม 16 ครั้ง)
23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบ
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY)​ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เข้าชม 14 ครั้ง)
23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาและนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลแม่เปา (เข้าชม 12 ครั้ง)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาและนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลแม่เปา (เข้าชม 29 ครั้ง)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาร่วมกับนักเรียนโรงเรียนช
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาและนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลแม่เปา (เข้าชม 29 ครั้ง)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 
โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 65 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ได้จัด
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (เข้าชม 25 ครั้ง)
วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุกรรณ์ คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยกรณีฉุกเฉินเหตุอัคคีภัย (เข้าชม 22 ครั้ง)
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.
มอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์​ผ้าปักชาวเขาของสมาชิกศิลปาชีพ จำนวน 37 คน (เข้าชม 38 ครั้ง)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ศูนย
ตรวจนิเทศติดตามจากคณะกรรมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ (เข้าชม 20 ครั้ง)
วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com