ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้าหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนป้องกันการทุจริตและรายงานการติดตามการดำเนินการตามแผน ฯ
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่เปา
 ฐานระบบข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
 องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รายงานผลตามนโยบายงดรับงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
 งานสวัสดิการสังคม
 ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.แม่เปา (Back Office)
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)
 E-BOOKS
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 ข้อความช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)
 (Happy Workplace) องค์กรสุขภาวะ
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 ศูนย์ อปพร.
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 ช่องทางการขออนุญาตใช้สถานที่ อบต.แม่เปา E-Service
 ช่องทางขอรับอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนE-Service
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.แม่เปา E-Service
 ช่องทางการติดต่อสอบถาม
 Social Network
 โรงเรียนผู้สูงอายุ
 
 
 บ้านสันเจริญ หมู่ 1
 บ้านสบเปา หมู่ 2
 บ้านแม่เปา หมู่ 3
 บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 4
 บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5
 บ้านสันติคีรี หมู่ 6
 บ้านกระแล หมู่ 7
 บ้านสันหลวง หมู่ 8
 บ้านสันสามัคคี หมู่ 9
 บ้านนาเจริญ หมู่ 11
 บ้านแม่เปาเหนือ หมู่ 12
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ 13
 บ้านสบเปาใหม่ หมู่ 14
 บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 15
 บ้านแม่เปาใต้ หมู่ 16
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ 17
 บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18
 บ้านนาเจริญใหม่ หมู่ 19
 บ้านสบเปา หมู่ 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา มีพื้นที่ทั้งหมด 111 ตารางกิโลเมตร หรือ 95,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของพื้นที่

ทั้งอำเภอ


เขตการปกครอง  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  19  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1   บ้านสันเจริญ โดยมี นายนิยม คำอุปละ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 087-0158262

หมู่ที่ 2   บ้านสบเปา โดยมี นายธนารักษ์ จุ่มน้ำใส            เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 092-6321673

หมู่ที่ 3   บ้านแม่เปา โดยมี นายสมบัติ ณัฐธนาวรกมล    เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 086-1962493

หมู่ที่ 4   บ้านทุ่งเจ้า              โดยมี นายละพิน ปาจิณะ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 085-1064223

หมู่ที่ 5   บ้านขุนห้วยแม่เปา โดยมี นายเจ๋อ แซ่ล่อ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 084-8100615

หมู่ที่ 6   บ้านสันติคีรี โดยมี นายพันธ์ศักดิ์ แก้วมา               เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 093-1613746

หมู่ที่ 7   บ้านกระแล โดยมี นายปรีชา ลักษณาการ เป็นกำนันตำบลแม่เปา เบอร์โทร 084-3678883

หมู่ที่ 8   บ้านสันหลวง โดยมี นายทรงศักดิ์ คำนนท์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 082-8540766

หมู่ที่ 9   บ้านสันสามัคคี โดยมี นายธีรศักดิ์ คำปันแปง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 093-0497484

หมู่ที่ 10   บ้านสันเชียงใหม่     โดยมี นายวิษณุ กันทะสาร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 080-8590546

หมู่ที่ 11   บ้านนาเจริญ โดยมี นายบุญศรี สุขทองงาม       เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 086-1870276

หมู่ที่ 12    บ้านแม่เปาเหนือ โดยมี นายแสวง ปันเกี้ยว เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 080-7948176

หมู่ที่ 13    บ้านทุ่งเจ้าเหนือ โดยมี นายกิตติพงษ์ จันทา            เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 086-9456694

หมู่ที่ 14    บ้านสบเปาใหม่ โดยมี นายสังคม พรมสมไพร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 095-6855085      

หมู่ที่ 15    บ้านทุ่งเจ้า โดยมี นายสวิล ยืนหมั้น เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 089-8520327

หมู่ที่ 16    บ้านแม่เปาใต้ โดยมี นายบรรพต วิเวก เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 081-0000290

หมู่ที่ 17    บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ โดยมี นายเหล่า แซ่โซ้ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 087-1800857

หมู่ที่ 18    บ้านทุ่งเจ้าใต้ โดยมี นายสมพล เขื่อนแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 089-9555100

หมู่ที่ 19    บ้านนาเจริญใหม่ โดยมี นายพุฒินันท์ ธิปละ                เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 087-1886301

หมู่ที่ 20    บ้านสบเปา โดยมี นายสมัย ต๋าคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 086-1149166


- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  เต็มหมู่บ้าน จำนวน  18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-9, หมู่ที่ 11-17 และหมู่ที่ 19-20

- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา บางส่วน จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 18


จำนวนประชากร 

ประชากรทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  มีจำนวน  3,254  ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งหมด  10,663  คน  แยกเป็นชาย  5,355  คน  หญิง  5,308  คน  แยกเป็นรายหมู่บ้าน


สภาพทางสังคม

1. การศึกษา   

- สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน  5 แห่ง ได้แก่

    1. โรงเรียนบ้านแม่เปา หมู่ที่    3

  2. โรงเรียนบ้านกระแล หมู่ที่  7

3. โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี หมู่ที่ 8  

    4. โรงเรียนบ้านสบเปา หมู่ที่ 11 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

    5. โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี หมู่ที่ 5 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)   

- ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่เปา จำนวน 1 แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง

- มีครู จำนวน 60 คน นักเรียน จำนวน 922 คน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่

    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่เปา หมู่ 3  

  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5

    3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำฮาก หมู่ 5

    4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระแล หมู่ 7

    5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสบเปาใหม่ หมู่ 14

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ 13

- มีเด็กเล็ก จำนวน 243 คน 

2. สถาบันและองค์กรศาสนา

- วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

1. วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 1

2. วัดแม่เปาโพธาราม หมู่ที่

3. วัดบุญวาทย์ หมู่ที่ 4

4. วัดบ้านสันติคีรี หมู่ที่ 6

5. วัดบ้านสันหลวง หมู่ที่ 8

6. วัดบ้านสันสามัคคี หมู่ที่ 9

7. วัดป่าเย็นบุญ หมู่ที่ 11

8. วัดสบเปา หมู่ที่ 14

9. วัดแม่เปาเจริญธรรม หมู่ที่ 16
10. วัดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 19
- โบสถ์ศาสนาคริสต์ จำนวน 3  แห่ง

-  มัสยิด จำนวน 1 แห่ง

3. ด้านสาธารณสุข

- สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง คือ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เปา หมู่ที่ 14 จำนวน 1 แห่ง 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ที่ 17 จำนวน 1 แห่ง           

- สถานพยาบาลเอกชน จำนวน  2 แห่ง

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- จุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติด จำนวน 3  แห่ง

- ตู้ยามตำรวจ (หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เปา)จำนวน 1 แห่ง

5. การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน รายละเอียด ดังนี้

- ทางหลวงหมายเลข 1152 ( สายบ้านต้า – หัวดอย ) ตัดผ่าน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,4,10,15,18

- ทางหลวงหมายเลข 1326 ( สบเปา – ร่องบัวทอง ) ตัดผ่าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,6,14

- ถนน  รพช. ( สบเปา – ขุนห้วยแม่เปา )  ตัดผ่าน 5 หมู่บ้าน  คือหมู่ที่ 1,2,3,12,16

- ถนนลูกรังเชื่อมกับตำบลเม็งราย จำนวน 4 สาย

- ถนนลาดยางเชื่อมกับตำบลเม็งราย จำนวน 1สาย

- ถนนลูกรังเชื่อมกับตำบลตาดควัน จำนวน 1สาย

- ถนนดินลูกรังเชื่อมตำบลแม่ต๋ำ  จำนวน 1สาย

- ถนนลูกรังเชื่อมกับตำบลไม้ยา  จำนวน 1สาย

6. การโทรคมนาคม

- สถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง

- ตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ( หมู่ที่ 1 – 7, 9 – 12,14,16 ) จำนวน 13 แห่ง

7. การไฟฟ้า

- ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

8. แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ , ลำห้วยจำนวน 20 สาย

- บึง , หนอง  และอื่น ๆ จำนวน 10 แห่ง

9. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- สระน้ำ จำนวน 36 แห่ง

- ฝาย คสล. จำนวน 9 แห่ง

- บ่อน้ำตื้น จำนวน 809 แห่ง

- บ่อบาดาล จำนวน 173  แห่ง

- หนองน้ำสาธารณะ  จำนวน 2 แห่ง

- รางน้ำประปาภูเขา  จำนวน 3 แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,14,16,17,19) จำนวน 14 แห่ง

- คลองส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง

- เหมือง จำนวน 19 แห่ง


ข้อมูลอื่น ๆ

1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- ป่าชุมชน จำนวน 15 แห่ง

- แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำแม่เปา , แม่น้ำแม่ต๊าก ,ห้วยแม่เลียบ ,ร่องเบี้ย ,ห้วยจำตุ้ม ,ห้วยโป่ง,ต้นถาง, ห้วยลึก ,ห้วยเบี้ย ,ห้วยซ่อน ,ร่องข่า ห้วยฮ้อม , ห้วยแม่เลี้ยม


2. พืชเศรษฐกิจในตำบลแม่เปา

- ข้าวนาปี พื้นที่ปลูก 20,100 ไร่ ผลผลิต 650 กก./ไร่

- ข้าวนาปรัง พื้นที่ปลูก 2,050 ไร่ ผลผลิต 700 กก./ไร่

- ข้าวไร่ พื้นที่ปลูก 1,393 ไร่ ผลผลิต 350 กก./ไร่

- ข้าวโพด พื้นที่ปลูก 15,554 ไร่ ผลผลิต 800 กก./ไร่

- พืชผักอื่นๆ พื้นที่ปลูก 50  ไร่ ผลผลิต 1,200 กก./ไร่

- มันสำปะหลัง พื้นที่ปลูก 2,469 ไร่ ผลผลิต 3,500 กก./ไร        

- ลำไย พื้นที่ปลูก 2,086 ไร่ ผลผลิต 850 กก./ไร่        

- ลิ้นจี่ พื้นที่ปลูก 185 ไร่ ผลผลิต 850 กก./ไร่

- ส้มเขียวหวาน พื้นที่ปลูก 90 ไร่ ผลผลิต 2,500 กก./ไร่

- มะม่วง พื้นที่ปลูก 3,138 ไร่ ผลผลิต 3,000 กก./ไร่ 

- ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอื่น พื้นที่ปลูก 500 ไร่ ผลผลิต 2,500 กก./ไร่ 

- ยางพารา พื้นที่ปลูก 4,822 ไร่ ผลผลิต 655 กก./ไร่ 


3. ปศุสัตว์

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 1,445 คน

- สุกร จำนวน 2,386 ตัว

- โคเนื้อ จำนวน 683 ตัว

- กระบือ จำนวน 34 ตัว

- ไก่เนื้อ จำนวน 73,921 ตัว

- เป็ด จำนวน 3,089 ตัว


สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจในปี 2555 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และมีหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

- ร้านจำหน่ายอาหารจำนวน 12 แห่ง

- โรงสี จำนวน 12  แห่ง

- ร้านซ่อมรถ จำนวน 10 แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง

- ร้านเสริมสวย/ตัดผม จำนวน 12 แห่ง

- โรงกลั่นสุรา จำนวน 4 แห่ง

- บ้านเช่า จำนวน 14 แห่ง

- ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง

- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 แห่ง

- ร้านจำหน่ายไม้แปรรูป จำนวน 1 แห่ง

- ร้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 แห่ง

- ตลาดสด จำนวน 5 แห่ง

- ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 4 แห่ง

- โรงน้ำดื่ม จำนวน 3 แห่ง

- โกดังสินค้าการเกษตร จำนวน 4 แห่ง

- ร้านจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 3 แห่ง

- ฟาร์มเลี้ยงหมู จำนวน 7 แห่ง

- ร้านจำหน่ายต้นไม้ จำนวน 3 แห่ง

- นวดแผนโบราณ จำนวน 2 แห่ง

- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

- ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 16 แห่ง

- ร้านไดนาโม จำนวน 1 แห่ง

- โรงผลิตตะเกียบ จำนวน 4 แห่ง

- โรงผลิตขนมจีน จำนวน 1 แห่ง

- ร้านขายของชำ จำนวน 55 แห่ง

- ร้านอัดฉีดยานยนต์ จำนวน  1 แห่ง

- ร้านจำหน่ายรถมือสอง จำนวน 1 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com