ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้านหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  งานการเจ้านหน้าที่
การออกคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง มอบอำนาจใหพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
โครงการการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อยกย่องให้เป็นผู้สูงอายุดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ปรับปรุงตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2564-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ปรับปรุงตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2564-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3.2564
ผนการจัดการความรู้(Kmowledeg Managerment)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
คู่มือเบิกจ่ายตรง
คู่มือสำหรับประชาชน-เรื่อง-การชำระภาษีป้าย
แผนการจัดการความรู้
workflow-analysis-นักทรัพย์ด้านฝีกอบรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ปรับปรุงตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1.2563
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com