ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้าหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนป้องกันการทุจริตและรายงานการติดตามการดำเนินการตามแผน ฯ
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่เปา
 ฐานระบบข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
 องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รายงานผลตามนโยบายงดรับงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
 งานสวัสดิการสังคม
 ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.แม่เปา (Back Office)
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)
 E-BOOKS
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 ข้อความช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)
 (Happy Workplace) องค์กรสุขภาวะ
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 ศูนย์ อปพร.
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 ช่องทางการขออนุญาตใช้สถานที่ อบต.แม่เปา E-Service
 ช่องทางขอรับอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนE-Service
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.แม่เปา E-Service
 ช่องทางการติดต่อสอบถาม
 Social Network
 โรงเรียนผู้สูงอายุ
 
 
 บ้านสันเจริญ หมู่ 1
 บ้านสบเปา หมู่ 2
 บ้านแม่เปา หมู่ 3
 บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 4
 บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5
 บ้านสันติคีรี หมู่ 6
 บ้านกระแล หมู่ 7
 บ้านสันหลวง หมู่ 8
 บ้านสันสามัคคี หมู่ 9
 บ้านนาเจริญ หมู่ 11
 บ้านแม่เปาเหนือ หมู่ 12
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ 13
 บ้านสบเปาใหม่ หมู่ 14
 บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 15
 บ้านแม่เปาใต้ หมู่ 16
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ 17
 บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18
 บ้านนาเจริญใหม่ หมู่ 19
 บ้านสบเปา หมู่ 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา        

          มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ  สร้างวิถีชีวิตแบบพอเพียง  พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี       

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 พันธกิจ

1. แก้ไขปัญหาความยากจนโดยยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น

  2. ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

 

เป้าประสงค์

             1. ส่งเสริมอาชีพและรายได้

2. ส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ และการตลาด

3. ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการท่องเที่ยว

           

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

- จำนวนกลุ่มอาชีพที่เพิ่มขึ้น

- มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้

2. ส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ และการตลาด

3. ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการท่องเที่ยว

 

- จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

- จำนวนกลุ่มอาชีพที่เพิ่มขึ้น

- มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

 สำนักงานปลัด อบต.

 

ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

         

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบคมนาคม ขนส่ง สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2. พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน


เป้าประสงค์

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อสะพาน รางระบายน้ำ

2. การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

3. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และขยายเขตไฟฟ้า

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนพื้นที่ผิวถนนที่ก่อสร้าง

- จำนวนแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น

- จำนวนสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ้น


กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อสะพาน รางระบายน้ำ

2. การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

3. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และขยายเขตไฟฟ้า

 

 

- จำนวนพื้นที่ผิวถนนที่ก่อสร้าง

- จำนวนแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น

- จำนวนสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ้น

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

           กองช่าง

 

ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

         

3. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม

2. ฟื้นฟู บำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สร้างสุขภาพอนามัย สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์

4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. จัดสวัสดิการสังคม

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมด้านการศาสนา

2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

4. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข กีฬา

6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7. ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์

8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนประชาชน กลุ่ม องค์กร เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

- จำนวนผู้เสพยาเสพติดลดลง     


กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์


กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญา
     ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม

2. ฟื้นฟู บำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สร้างสุขภาพอนามัย สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์

4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.  จัดสวัสดิการสังคม

 

 - จำนวนประชาชน กลุ่ม องค์กรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

-  จำนวนผู้เสพยาเสพติดลดลง

 


หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นเป็นสุข

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

เป้าประสงค์

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนขยะมูลฝอยลดลง

- จำนวนป่าชุมชนเพิ่มขึ้น

                 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

 

 

 

 - จำนวนขยะมูลฝอยลดลง

 - จำนวนพื้นที่ปลูกป่าชุมชนเพิ่มขึ้น

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด ,กองช่าง

 

ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

 


5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

­พันธกิจ

1. ส่งเสริมบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

4. ส่งเสริมบริหารจัดการที่ดีและบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ

5. การบริการจัดการเครื่องเครื่องใช้


เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดช่องรับฟังความคิดเห็น

2. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

3. การพัฒนาคุณธรรมป้องกันการทุจริต

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในตำบล

5. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนบุคคล กลุ่ม ได้รับการพัฒนา

- จำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการมีมากขึ้น


กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดช่องรับฟังความคิดเห็น

2. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

3. การพัฒนาคุณธรรมป้องกันการทุจริต

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในตำบล

5.พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ

 

 -  จำนวนบุคคล กลุ่ม ได้รับการพัฒนาด้าน 

    ความสามารถ

 - จำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับบริการ

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด,กองช่าง,กองคลัง,กองการศึกษาฯ

 

ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 

 

 

 

2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา


จุดยืนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

- ต้องมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

- ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์

- ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น

- ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก

- ความสอดคล้องสิ่งที่ทำกับสิ่งที่ต้องการ

- ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ

- ทรัพยากรมีจำกัด

- การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน


สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาสำรวจปัญหา และความต้องการที่แท้จริง

- แต่งตั้งคณะทำงานฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้


ปัจจัยความสำเร็จ

- ผู้บริหารท้องถิ่น

- การรับรู้ ความร่วมมือของพนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

- การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

- การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน

- ระบบฐานข้อมูล

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้บริหารท้องถิ่น           

- ผู้นำให้นโยบาย ติดตามประเมินผล

2. พนักงานและพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ร่วมเป็นคณะทำงาน ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

3. ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอื่นๆ

- ร่วมเป็นคณะทำงาน ให้ข้อมูลและร่วมกำหนดความต้องการ

- หน่วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com