ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้าหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนป้องกันการทุจริตและรายงานการติดตามการดำเนินการตามแผน ฯ
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่เปา
 ฐานระบบข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
 องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รายงานผลตามนโยบายงดรับงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
 งานสวัสดิการสังคม
 ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.แม่เปา (Back Office)
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)
 E-BOOKS
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 ข้อความช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)
 (Happy Workplace) องค์กรสุขภาวะ
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 ศูนย์ อปพร.
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 ช่องทางการขออนุญาตใช้สถานที่ อบต.แม่เปา E-Service
 ช่องทางขอรับอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนE-Service
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.แม่เปา E-Service
 ช่องทางการติดต่อสอบถาม
 Social Network
 โรงเรียนผู้สูงอายุ
 
 
 บ้านสันเจริญ หมู่ 1
 บ้านสบเปา หมู่ 2
 บ้านแม่เปา หมู่ 3
 บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 4
 บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5
 บ้านสันติคีรี หมู่ 6
 บ้านกระแล หมู่ 7
 บ้านสันหลวง หมู่ 8
 บ้านสันสามัคคี หมู่ 9
 บ้านนาเจริญ หมู่ 11
 บ้านแม่เปาเหนือ หมู่ 12
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ 13
 บ้านสบเปาใหม่ หมู่ 14
 บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 15
 บ้านแม่เปาใต้ หมู่ 16
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ 17
 บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18
 บ้านนาเจริญใหม่ หมู่ 19
 บ้านสบเปา หมู่ 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อาณาเขตตำบล
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพญาเม็งราย ห่างจากที่ทำการอำเภอพญาเม็งราย 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  111  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 95,000 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ตำบลตาดควัน และตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายโดยมีแนวเขต เริ่มต้นจากหลักไม้แก่นสันดอยกิ่วยาว บริเวณพิกัด PC 170092 ไปทางทิศตะวันออก ตามเขตสันดอยกิ่วยาวระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ถึงกึ่งกลางลำห้วยเหี้ยบริเวณ พิกัด PC 194100ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวสันดอยห้วยแม่เปา ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ถึงหลักไม้แก่นสันดอยห้วยแม่เปา บริเวณพิกัด PC 219065 ใช้สันดอยนางปุ๊ก เป็นแนวแบ่งเขตระยะทางประมาณ 3.1 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ไม้หลักแก่นสันดอยนางปุ๊ก เขตติดต่อตำบลแม่เปา และตำบลแม่ต๋ำ บริเวณพิกัด PC  22304 ระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10.4 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่น สันดอยนางปุ๊กบริเวณพิกัด PC 223040 ไปทางทิศใต้ตามแนวสันดอยนางปุ๊กระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ถึงหลักไม้แก่นสันดอยม่อนเลี่ยม บริเวณพิกัด PC202993 ตามแนวสันดอยม่อนเลี่ยมระยะทาง 5 กิโลเมตร ถึงกึ่งกลางลำเหมือง บริเวณพิกัดPB 207954 ใช้กึ่งกลางลำเหมืองเป็นแนวเขต
ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 1152 สายหัวดอย - บ้านต้าบริเวณพิกัด PB 202942 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองถึงลำเหมือง บริเวณพิกัด P B 199940 ตามแนว สันดอย กิ่วหลวงระยะทาง ๐.๕ กิโลเมตรบริเวณพิกัด 195937 ตามแนวสันดอย  กิ่วหลวง ระยะทาง 3 กิโลเมตร สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นสันดอยร่องห้า บริเวณพิกัด P B 179918 รวมระยะด้านทิศตะวันออกประมาณ 16.8 กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่น สันดอยร่องห้า บริเวณพิกัด P B 179918 ไปทางทิศตะวันตก ตามสันดอยม่อนป่าโก๋ ถึงกลางสันดอยม่อนป่าโก๋และสันดอยแปหลวงสิ้นสุดที่
กลางสันดอยแปหลวง บริเวณพิกัด P B 124890 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลผางาม  อำเภอเวียงชัย และตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันดอยแปหลวง บริเวณพิกัด PB124890ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามสันดอยแปหลวง ถึงจุดกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 บริเวณพิกัด P B 149993 ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนาสันดอยม่อนป่าสักและสันดอยแม่เปาถึงกลางสันดอยแม่เปา บริเวณพิกัด PC 137037 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ตามสันดอยแม่เปาสันดอยม่อนแฮะ สันดอยโป่ง และสันดอยกิ่วยาว สิ้นสุดที่แก่นกลางสันดอยกิ่วยาวบริเวณพิกัด PC  170092 รวมระยะทาง ด้านทิศตะวันตก ประมาณ  8  กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com