ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้านหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  นโยบาย
คำแถลงนโยบาย
ของนายณัชฐิศักดิ์  ภูมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
*********************

 

1. การพัฒนาด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน (งานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ)

1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และถนนเพื่อการเกษตรให้อยู่ใน

สภาพใช้การได้ ประชาชนได้รับความสะดวก  สามารถเข้าถึงแหล่งอาชีพและพื้นที่การเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

1.2 จัดให้มีแหล่งน้ำขนาดเล็ก เหมืองฝาย และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่

ต้นน้ำ กลางน้ำ  และปลายน้ำ  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

1.3 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร สร้างความ

เข้มแข็งให้ภาคประชาชน องค์กรชุมชน กลุ่มเหมืองฝายให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ  เช่น ระบบประปา น้ำดื่ม น้ำใช้

การไฟฟ้าสาธารณะ การผังเมือง อาคารสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ การระบายน้ำ และอื่นๆ เป็นต้น

 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถพึ่งตนเองได้  พัฒนาผลิตภัณฑ์

บริหารจัดการด้านการตลาด เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการออม บนพื้นฐานความพอเพียง

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการงานอาชีพแบบพอเพียงโดยยึดหลักความสมดุลของ

ระบบนิเวศเป็นสำคัญ

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างจริงจังและลดการใช้เคมีภัณฑ์

2.4 ส่งเสริมการปลูกพืชนอกฤดูกาล เช่น การทำนาปรัง การปลูกพืชผักหลังฤดูเก็บเกี่ยว

เป็นต้น

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิตสำหรับอุปโภคบริโภค การแปรรูป

การจำหน่าย  และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก การจัดการ พืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ไม้ผล และ

อื่นๆอย่างแพร่หลายและเป็นระบบ

 

3. การพัฒนาคนและสังคม

          3.1 ด้านการศึกษา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพ

ด้านวิชาการ เทคโนโลยี การคิดคำนวณและภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาสู่สากล 

2. ให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และกว้างขวาง

จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา ดนตรี นันทนาการ กับบุคคลในชุมชน ทุกเพศ ทุกวัย

อย่างเหมาะสม

3.2 ด้านสาธารณสุข

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยมีรถ

เคลื่อนที่เร็วมีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยบริการระหว่างบ้านกับสถานพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับทุกที่ ทุกคน และทุกเวลา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ให้เป็นตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย

ไข้เลือดออก และโรคระบาดต่างๆ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีบทบาททางสุขภาพชุมชน ทั้ง

พิธีกรรม สมุนไพร แพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตภายใต้กรอบ กินดี อยู่ดี มีสุข ปลูก

พืชผักสวนครัวรั้วกินได้  ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ  ทั้งรายบุคคล และการรวมกลุ่มอย่างครบวงจรและเป็นระบบ

3.3 ด้านสังคม

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออม กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารหมู่บ้าน และการจัด

สวัสดิการชุมชนอย่างเป็นระบบ

2. จัดสวัสดิการให้บุคคลวัยพึ่งพิงและเอาใจใส่เป็นพิเศษแก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้

ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมโดยมีมาตรฐานเดียวกัน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อต้านปัญหายา

เสพติดและปัญหาสังคมอื่นๆ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมและภูมิพลังชุมชน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงปัญหา และการ

จัดการได้อย่างทันท่วงที มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ มีรถเคลื่อน
ที่เร็วสำหรับศูนย์ อปพร. มีรถดับเพลิง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องมือที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานได้

5. พัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ให้มีขีดความสามารถในการ

บริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

6. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลต้นแบบ ด้านการจัดการสวัสดิการและ

พัฒนาสังคมแบบบูรณาการ และการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง

7. จัดให้มีกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล

 

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ขยะ น้ำเน่าเสีย ป่าไม้ แม่น้ำลำคลอง ถนน   และระบบ

นิเวศโดยรวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบ “ปัญหาของคนบ้านเรา ต้องแก้ด้วยคนบ้านเรา” มีความสะอาดร่มรื่น สวยงาม เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

4.2 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล ทั้งการจัดเก็บ การกำจัด

การแยกขยะรีไซเคิล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปามีบทบาทกำหนดมาตรฐานของงานและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

4.3 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่นหนองโป่ง หนองจำกูด หนองฮองแฮง
ป่าชุมชน น้ำตกห้วยเบี้ย ฯลฯ

4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ  โดยจัดให้มีโครงการอนุรักษ์ บริหารจัดการป่าชุมชน และโครงการฝายต้นน้ำอย่างครอบคลุม

 

5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวล้านนาไทยอย่างลงตัว

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พิธีกรรม จารีตประเพณี ความเชื่อตามวิถีล้านนา และวิถีชีวิตชนเผ่า

 

6.การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

6.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็น

ตำบลน่าอยู่

6.2 จัดให้มีสภาที่ปรึกษาท้องถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีสมาชิกประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาหลากหลายอาชีพ กลุ่มพลังต่างๆ และปราชญ์ชาวบ้าน

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  มีส่วนร่วมในทางการเมืองตาวิถีทางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6.4 จัดให้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีมาตรฐานการบริการที่
พึงพอใจ เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

6.5 พัฒนาบุคคลากร  โดยการให้การศึกษา เพิ่มทักษะการเรียนรู้กับบุคคล  เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการเมืองและการบริหารอย่างเป็นระบบ


          กระผมพร้อมคณะผู้บริหารขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาแห่งนี้ ว่าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่น ที่จะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาให้มีความก้าวหน้า ทั้งนี้ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนตำบลแม่เปาเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริงนายณัชฐิศักดิ์  ภูมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com