ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอพญาเม็งราย  ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2561  แล้วนั้น

      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา   จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีผลบังคับใช้   ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560   เป็นต้นไป


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 15 ก.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 837 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่เปา  โพสเมื่อ 21 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โพสเมื่อ 05 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อดำเนินงาน ที่อ่านที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา   โพสเมื่อ 24 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560  โพสเมื่อ 17 ต.ค. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290