ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้านหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  สำนักปลัด
นางสาวดวงใจ ตะอูบ
หัวหน้าสำนักงานปลัด หน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ
นายสุรชัย โพธิษา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวรมณีย์ วงษา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หน้าที่รับผิดชอบ งานนโยบายเร่งด่วน นโยบายเฉพาะกิจอันเนื่องมาจากคำสั่ง ครม. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานราชการ งานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
นางสาวทัศนียาพร ผัดเรือน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ หน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล
นายธีระธาดา อินต๊ะวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ หน้าที่รับผิดชอบ งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
นายวิชา บ่องเขาย้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกรรณิกา กาบจอก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ หน้าที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ
นายชานนท์ อโนราช
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน หน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือบันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ และเรื่องนำเสนอผู้บริหาร
นางพราวพร พุทธิมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลรัฎดาลักษมณ์ ภูมาจิตราพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางรัตติยา สงวนรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นางสาวนิชาภา อิ่นใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอรรถพล ยะจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเสรี ศรีวิศร
พนักงานขับรถยนต์
นายศุภกิจ สังเรือง
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยวุฒิ อบเชย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสนิท วางโต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวานิช บุญช่วย
พนักงานขับรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com