องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร 053-788179 โทรสาร 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com