ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้านหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
ประตูสู่พญาเม็งราย หลากหลายวิถีชนเผ่า แม่เปาถิ่นคนดี มากมี (แหล่ง)น้ำ ป่า (ไม้) และ สวนยางพารา  


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือถุงยังชีพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งกักตัว (โควิด - 19) (เข้าชม 12 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (เข้าชม 36 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 (เข้าชม 33 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา (เข้าชม 73 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือถุงยังชีพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งกักตัว (โควิด 19) (เข้าชม 38 ครั้ง)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา (เข้าชม 44 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (เข้าชม 32 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เข้าชม 38 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เข้าชม 36 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เข้าชม 36 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เข้าชม 107 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (เข้าชม 47 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่เปา จำนวน 1 โครงการ (เข้าชม 42 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งเจ้า หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จ (เข้าชม 78 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง ซื้อระบบผลิตน้ำประปา(Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา (เข้าชม 92 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา สำนักงาน อบต.แม่เปา (เข้าชม 90 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสมี่ 4 (เข้าชม 99 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสมี่ 2 (เข้าชม 93 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสมี่ 1 (เข้าชม 69 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1,3,4,8,13,16,17,18,19 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม 119 ครั้ง)
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (เข้าชม 33 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาร่วมกิจกรรมเนื่องใ
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)​ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)​ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) (เข้าชม 48 ครั้ง)
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY)​ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เข้าชม 43 ครั้ง)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาและนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลแม่เปา (เข้าชม 39 ครั้ง)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนต
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาและนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลแม่เปา (เข้าชม 62 ครั้ง)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนต
กิจกรรมทั้งหมด

  คนเรามักมีฮีโร่เป็นของต.. 4
  เทสๆๆๆffffff.. 10
  People's ambitions always.. 53
  7วันอันตรายช่วงเทศบาลสงก.. 106
  ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หร.. 95
  มาตรการป้องกันโรคระบาดCovi.. 60
  การรับชำระภาษีประจำปี พ... 60
  "ขอเชิญอบรม ""การใช้ SketchUp แล.. 1631
  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบร.. 416
  ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงาน.. 346


จ.ส.ท.สุพจน์ เวียงคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เบอร์โทรศัพท์ 091-8565944

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย