ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
ประตูสู่พญาเม็งราย หลากหลายวิถีชนเผ่า แม่เปาถิ่นคนดี มากมี (แหล่ง)น้ำ ป่า (ไม้) และ สวนยางพารา  


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เข้าชม 16 ครั้ง)
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี (เข้าชม 8 ครั้ง)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านสันหลวง หมู่ 8 (เข้าชม 6 ครั้ง)
จัดเขตประกอบอาหาร ครัวสะอาดอาหารปลอดภัยในงานเลี้ยงต่างๆ เช่น งานบุญ งานขาว-ดำฯลฯ (เข้าชม 7 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (เข้าชม 8 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ เมาไม่ขับ ขับไม่เร็ว สวมหมวกนิรภัย (เข้าชม 32 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล วงรอบที่ 2/2560 (เข้าชม 17 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล วงรอบที่ 1/2560 (เข้าชม 13 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล วงรอบที่ 4/2559 (เข้าชม 11 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล วงรอบที่ 3/2559 (เข้าชม 13 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.19 (เข้าชม 10 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรายระบายน้ำ คสล. ม.13 (เข้าชม 10 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.17 (เข้าชม 10 ครั้ง)
ราคากลางโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.4 (เข้าชม 11 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (เข้าชม 11 ครั้ง)
ราคากลางโครงการเสริมไหล่ทาง คสล. ม.1 (เข้าชม 8 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ม.15 (เข้าชม 9 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (เข้าชม 8 ครั้ง)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก สายทางบ้านสันเจริญ หมู่ 1 – บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5 (เข้าชม 8 ครั้ง)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก สายทางบ้านกาแล (ตอน 1) บ้านกระแล หมู่ 7 (เข้าชม 8 ครั้ง)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพญาเม็งราย (เข้าชม 48 ครั้ง)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพญาเม็งราย
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ (เข้าชม 28 ครั้ง)
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา (เข้าชม 28 ครั้ง)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เปา (เข้าชม 104 ครั้ง)
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็ง
โครงการ ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยจากขยะ (เข้าชม 31 ครั้ง)
โครงการ ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยจากขยะ
กิจกรรมทั้งหมด

  "ขอเชิญอบรม ""การใช้ SketchUp แล.. 1242
  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบร.. 26
  ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงาน.. 119
  ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงิน..   157
  รับซื้อเพชร รับซื้อนาฬิก..   201
  บริการรถรับจ้าง ราคากันเ.. 132
  บริการรถรับจ้างที่จังหว.. 141
  รถกะบะย้ายบ้าน รถบรรทุก6.. 163
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปร.. 143
  โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่.. 647
นายณัชฐิศักดิ์ ภูมา
นายก อบต.แม่เปา
นายฐิติพันธ์ เข็มขาว
รองนายก อบต.แม่เปา
นายสารสิทธิ สิทธิสาร
รองนายก อบต.แม่เปา
นายอนันต์ แก้วมหานิล
เลขานายก อบต.แม่เปา
นายอนันตชัย นาระถี
ปลัด อบต.แม่เปา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย