ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
  กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
กำหนดสมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยสามัญ 4/2559
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยวิสามัญ สมัยที่5/2559
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยวิสามัญ สมัยที่4/2559
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยสามัญ 3/2559
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยสามัญ 2/2559
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290